ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

je oblastí, která v současné době nabývá stále většího významu nejen pro naši, ale i budoucí generaci. Proto budeme podporovat a prosazovat projekty zaměřené na zlepšení životního prostředí a efektivního využití zdrojů energie na území města, které umožní:

  • zadržovat vodu v krajině se zaměřením na území města
  • efektivní využití srážkových vod ve veřejných budovách, které jsou v majetku města
  • nepřetržitě monitorovat stav a kvalitu zdroje podzemní vody v lokalitě Průmyslové zóny Holešov s ohledem na stávající i připravované investiční akce
  • trvalý dozor nad odstraňováním staré ekologické zátěže z bývalých podniků LOANA a MOPAS
  • vznik dlouhodobé koncepce sběru a zpracování komunálního odpadu s cílem vytvořit motivační systém třídění odpadu tak, aby každý občan platil pouze za odpad, který skutečně vyprodukuje
  • monitorovat plnění kontejnerů na tříděný odpad, optimalizovat svoz tohoto odpadu (zvýšit četnost svozu, doplnit nové kontejnery, vybudovat nová sběrová místa)
  • zajistit využití komunálního a separovaného odpadu, jako druhotného zdroje tepelné a elektrické energie, k dosažení energetické soběstačnosti městských budov a snížení jejich provozních nákladů; k realizaci projektu získat aktuální evropské i národní dotační prostředky
  • rozšířit stávající počet odpočinkových laviček a odpadkových košů ve městě